Open Courses in Catalan

Course Title Author Details
Estadística Administrativa I (Diplomatura en GAP) Details
Estadística Administrativa I (Diplomatura en GAP) Details
Introducció a la Lingüística Details
Parlar en públic: mètodes i tècniques d'expressió oral oaid Details
Estadística oaid Details
Cartografia i Fotointerpretació oaid Details
Uns apunts de números complexos oaid Details
Propietats bàsiques dels nombres oaid Details
Apunts de càlcul matricial i resolució de sistemes lineals oaid Details
Model d'exàmens parcials de Teoria de Galois en el nou grau oaid Details
Teoria de Galois explicada en 30 hores oaid Details
Avaluació de l'Impacte Ambiental i Auditories María Eugenia Suárez Ojeda Details
Disseny de Circuits Integrats I oaid Details
Comunicació per a la Inserció Laboral oaid Details
Tecnologia Educativa oaid Details
Formació del professorat admin Details
Documentació admin Details
Enginyeria Electrònica admin Details
Comunicació Audiovisual admin Details
Filologia Clàssica admin Details
Enginyeria Química admin Details
Admistració i Direcció d'Empreses admin Details
Benvinguda admin Details
Cursos admin Details
Psicologia admin Details